รายงานสมาชิก
รวมทั้งหมด : 2,302 
ลำดับ
คำนำหน้า
ประเภทสมาชิก
21.
1222
นาย
กมล
ชวาลวิทย์
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
สำนักข่าวไทยพับลิก้า
22.
2685
นาย
ไพสันติ์
พรหมน้อย
สามัญ
สำนักข่าวไทยทริบูน
23.
1763
นาย
สุธา
ทางดี
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
สำนักข่าวทีนิวส์
24.
1480
นางสาว
ปรียากร
โพธิ์ทอง
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
25.
2711
นางสาว
ศิริศุภา
กร่างสะอาด
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
26.
610
นางสาว
กมลวรรณ
มีปิ่น
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
สำนักข่าว-จีจีนิวส์
27.
626
นาย
จักรกฤษณ์
ทรัพย์พึ่ง
สามัญ
สำกนักข่าว ไอ เอ
28.
1229
นางสาว
กรุณา
กุศลาสัย
สามัญ
สายกลาง
29.
1811
เสมอ
บุญญาวัลย์
สามัญ
สายกลาง
30.
1786
นางสาว
สุภาวดี
อินทะวงษ์
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
สปริงนิวส์ทีวี
31.
335
นาย
อนุสรณ์
ศิริชาติ
สามัญ
สถานีโทรทัศน์ช่อง9
32.
550
นาย
โสภณ
จันทร์กลม
สามัญ
สถานีโทรทัศน์ช่อง3
33.
555
นาย
ไพโรจน์
เครือวัลล์
สามัญ
สถานีโทรทัศน์ช&
34.
1350
นาย
ฐิติพงษ์
กุลหิรัญโชติ
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ ส
35.
899
นางสาว
นภา
ศรประสิทธิ์
สามัญ
สถานีโทรทัศน์ ท
36.
275
นางสาว
ชุลีพร
บุตรโคตร
สามัญ
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเนื้อสิทธิพลเมือง
37.
1394
นาย
ธีรเดช
เอี่ยมสำราญ
สามัญ
เว็บไซด์.มติชนออนไลน์
38.
1439
นางสาว
บุญลาภ
ภูสุวรรณ
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
เว็บ.ไทยพับลิก้า
39.
158
นาย
กิชรัตน์
เบญจานุวัตร
สามัญ
วิสามัญสมาชิก
40.
215
นาย
จักรสิงห์
ประภาสะโนบล
วิสามัญไม่มีสังกัด
วิสามัญสมาชิก