รายงานสมาชิก
รวมทั้งหมด : 2,302 
ลำดับ
คำนำหน้า
ประเภทสมาชิก
61.
1228
นาง
กริชภิญญา
ปัจฉิมนันท์
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
วิทยุ-ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
62.
1149
นาย
ชวลิต
เผ่าผม
สามัญ
วิทยุ-เนชั่น
63.
613
นาย
บุญมา
ศรีมหาด
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
วิทยุ-จีจีนิวส์
64.
622
นาย
วิสุทธิ์
คมวัชรพงศ์
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
วิทยุ อสมท Fm 96.5
65.
709
นางสาว
สุกรานต์
โรจนไพรวงศ์
สามัญ
โลกสีเขียว
66.
2526
นาย
ปฐมพงศ์
มงคลพรไพโรจน์
วิสามัญไม่มีสังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
67.
2621
นาย
อโนทัย
จินดารัตน์
สามัญ
มรภ.นครปฐม
68.
1109
นาย
พจน์
สุขเมือง
สามัญ
พิมพ์ไทย-ซินหวา
69.
172
นาย
ไกรวุฒิ
ลำดวนหอม
วิสามัญไม่มีสังกัด
ปณภ.ธัญบุรี
70.
1532
พิมนต์
ชุปวา
สามัญ
บ้านเมือง
71.
2745
นาย
จิรภัทร
เจริญพูล
สามัญ
บ้านเมืองออนไลน์
72.
2748
นาย
ประเสรฺิฐ
ปรี่กลาง
สามัญ
บ้านเมืองออนไลน์
73.
2749
นางสาว
ณัฐภัสสร
กองพรต
สามัญ
บ้านเมืองออนไลน์
74.
1474
ปรีชา
พบสุข
สามัญ
บางแสนราย 5 วัน
75.
1310
นางสาว
ฉวีวรรณ
เกียรติโชคชัยกุล
วิสามัญไม่มีสังกัด
บางจาก
76.
1238
นางสาว
กันยา
สุขพานิช
สามัญ
บางกอกโพสต์
77.
1539
พีระวัฒน์
จริยะสมบัติ
สามัญ
บางกอกโพสต์
78.
887
นาย
ประวิทย์
พูลขุมทรัพย์
สามัญ
บ.สยามเศรษฐกิจ
79.
953
นาย
นพพร
หอเนตรวิจิตร
สามัญ
บ.สยามรัฐ จำกัด
80.
566
นาย
สุภาพร
คงศรี
สามัญ
บ.แมเนเจอร์มีเด