รายงานสมาชิก
รวมทั้งหมด : 2,302 
ลำดับ
คำนำหน้า
ประเภทสมาชิก
21.
79
นาย
ชาญวิทย์
ทานกระโทก
สามัญ
นสพ.มติชน
22.
80
นาย
ประพันธ์
จินดาเลิศอุดมดี
สามัญ
สำนักข่าวเนชั่น
23.
84
นางสาว
กาญจนา
หงส์ทอง
วิสามัญไม่มีสังกัด
24.
85
นางสาว
หนึ่งหทัย
อินทขันตี
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
25.
86
นางสาว
กิ่งกาญจน์
ตรียงค์
วิสามัญไม่มีสังกัด
26.
87
นางสาว
จิราภรณ์
เจริญเดช
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
27.
88
นาย
ปองพล
สารสมัคร
สามัญ
นสพ.เดอะเนชั่น
28.
89
นางสาว
เฉลา
กาญจนา
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
29.
91
นางสาว
ชนิญญา
สันสมภาค
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
30.
92
นาง
ลักษ์โตเย่น
วุฒิศักดิ์
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
31.
93
นางสาว
ชนิตา
ภระมรทัต
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
32.
96
นาย
ชาลี
วาระดี
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
ทีวี.เนชั่นทีวี
33.
97
นางสาว
ดวงดาว
สุวรรณคร
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
34.
98
นาย
วีระศักดิ์
พงศ์อักษร
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
35.
99
นาย
ทนงศักดิ์
หมื่นหนู
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
36.
101
นางสาว
ทวีวัฒนา
ทุนคุ้มทอง
วิสามัญไม่มีสังกัด
37.
102
นาย
สรวิศ
อิ่มบำรุง
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
38.
103
นาย
ทิฆัมพร
ศรีจันทร์
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
39.
105
นางสาว
นฤมล
คนึงสุขเกษม
สามัญ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
40.
106
นาง
นันชนก
มีสุวรรณ
สามัญ
กรุงเทพธุรกิจ