รายงานสมาชิก
รวมทั้งหมด : 2,302 
ลำดับ
คำนำหน้า
ประเภทสมาชิก
81.
2004
นาย
กรวุฒิ
อาศนะ
สามัญ
นสพ.เชียงใหม่นิวส์
82.
1606
นาย
ละแมน
อาแม
วิสามัญไม่มีสังกัด
83.
2737
นาย
นฤพล
อาจหาญ-ชั่วคราว2ปี2561
วิสามัญไม่มีสังกัด
ทีวีช่อง3
84.
1708
นาย
สมิทธิ์
อาจปรีชา
วิสามัญไม่มีสังกัด
85.
1951
นางสาว
สุภาภรณ์
อัษฏมงคล
วิสามัญไม่มีสังกัด
86.
1607
นาย
เลิศ
อัศเวศน์
สามัญ
นสพ.ไทยรัฐ
87.
385
นางสาว
อัญจิรา
อัศวานนท์
สามัญ
นสพ.บางกอกโพสต์
88.
781
นาย
บุญชัย
อัศวอรุโณทัย
วิสามัญไม่มีสังกัด
89.
434
นาย
ภิญโญ
อัศวสันติชัย
สามัญ
นสพ.ASTV
90.
2053
นาง
ภิญโญ
อัศวสันติชัย
สามัญ
นสพ.ASTV
91.
1325
นาย
ชาญ
อัศวเรืองพิภพ
วิสามัญไม่มีสังกัด
-
92.
535
นาง
สุวรรณา
อัศวเรืองชัย
วิสามัญไม่มีสังกัด
93.
2073
นางสาว
มัลลิกา
อัศวราชันย์
สามัญ
นสพ.ASTV
94.
49
นางสาว
นิธิดา
อัศวนิพนธ์
สามัญ
นสพ.เดอะเนชั่น
95.
2001
นาย
วิบูลย์
อัศวชนานนท์
สามัญ
นสพ.มติชน
96.
186
นาย
คฑาธร
อัศวจิรัฐติกรณ์
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
ทีวี.ช่อง7
97.
2352
นาย
คธาทร
อัศวจิรัฐติกรณ์
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
ทีวี.7
98.
1595
รัฐกร
อัศดรธีรยุทธ
วิสามัญไม่มีสังกัด
99.
581
นาย
สุรัตน์
อัตตะ
สามัญ
นสพ.คมชัดลึก
100.
204
นางสาว
จิรพรรณ
อัญญะโพธิ์
วิสามัญไม่มีสังกัด