รายงานสมาชิก
รวมทั้งหมด : 2,302 
ลำดับ
คำนำหน้า
ประเภทสมาชิก
1.
1675
นาย
เศียร
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
วิสามัญไม่มีสังกัด
2.
57
นาง
ปาริชาติ
(นานคงแนบ) ป่าเขตต์
สามัญ
นสพ.แนวหน้า
3.
1686
นาย
สมชัย
กตัญญุตานันท์
สามัญ
นสพ.ไทยรัฐ
4.
1300
จิวมล
กนกศิลป์
สามัญ
นสพ.เดอะเนชั่น
5.
805
นาย
ธนจักร
กมล
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
ทีวี-ไอพีเอ็มทีวี
6.
1237
นางสาว
กัญญารัตน์
กมลยะบุตร
วิสามัญไม่มีสังกัด
วิสามัญสมาชิก
7.
2291
นาย
ศุภพล
กมลาภิรมย์
สามัญ
นสพ.เดลินิวส์
8.
2477
นาย
สุเจน
กรรพฤทธิ์
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
นิตยสารสารคดี
9.
398
นางสาว
อัจฉรีย์
กระจ่างรมย์
วิสามัญไม่มีสังกัด
10.
1710
นาย
สรพงษ์
กระบวนรัตน์
วิสามัญไม่มีสังกัด
11.
1581
นาย
ยุทธนา
กระบวนแสง
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
ทีวี.เนชั่น
12.
2711
นางสาว
ศิริศุภา
กร่างสะอาด
วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
13.
759
นาย
สมชาย
กรุสวนสมบัติ
สามัญ
นสพ.ไทยรัฐ
14.
1834
อนันต์
กฤตยาเตียรณ
วิสามัญไม่มีสังกัด
15.
1621
นาย
วสันต์
กฤษณสมิต
วิสามัญไม่มีสังกัด
16.
1316
นาย
ชนาธิป
กฤษณสุวรรณ
สามัญ
นสพ.ไทยรัฐ
17.
1391
ธานี
กลแพทย์
สามัญ
-
18.
69
นาง
สิรีรัศมิ์
กลัดสำเนียง
สามัญ
นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ
19.
2211
นาง
สิรีรัตน์
กลัดสำเนียง
สามัญ
นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ
20.
2103
นางสาว
วาสนา
กลั่นประเสริฐ
สามัญ
นสพ.โลกวันนี้